Latest Rojgar News| Current Admission Merit| Hall Tickets| Answer Key| Datesheet

Site Provide Results 2024, Admission, Exam Admit Card, Answer Key & Datesheet news, merit list, counseling and answer key.

Mahakosh: Maharashtra Transfrer List, Promotion Orders 2024

Mahakosh- Maharashtra Teachers Promotion/ Transfer Orders List 2024. Download Mahakosh Application Form at www.mahakosh.gov.in.

Maharashtra Teachers Transfer Orders 2024 News: 

Today Maharashtra Teachers Promotion List 2024 Online. Also State Maharashtra Teacher Transfer Orders 2024 updates on Mahakosh transfer list and promotion orders January. Mahakosh stands for Finance Department Government of Maharashtra and it was established on 01 February 1962 to Accounts worked carried out by offices like Treasuries, Local Fund Audit, Accounts office (Treasuries), Store Verification and Vigilance Units, which were working under the control of the Finance Department have been placed under the administrative control of the Directorate after its formation with official web site i.e. www.mahakosh.gov.in. Further information of "Mahakosh" regarding types of transfer/ promotion orders list, gras, bill portal, latest circulars, application forms under this department is mentioned below....…………………

Name of Subject

Mahakosh

Domain

www.mahakosh.gov.in

Category

Orders

Mode

Online/ Offline

Status

Available Now

Check Circulars and Orders (2020)

 1. सीपीटीपी-5 व 6 तुकडीतील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील 07 परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना लगतपूर्व पदाचा स्वतंत्र कार्यभार देणेबाबत. दिनांक 13 मे, 2020pdf imagenew image
 2. कार्यमूल्यमापन अहवालासाठी वेळापत्रक 23.04.2020pdf imagenew image
 3. महाराष्ट्र वित्त व लेख सेवा गट-ब (राप) संवर्गात सहाय्यक लेखा अधिकारी पदी 50% सरळसेवा कोट्यातून नियुक्ती देण्याकरिता सन 2020 ची निवाडयादी तयार करणे बाबतचे परिपत्रक दिनांक 08.05.2020.pdf imagenew image
 4. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे विविध लेखापरीक्षण अहवाल व विनियोजन लेखे यांचे स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने तयार करण्याबाबतचे एप्रिल मधील दोन्ही प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द करणेबाबतpdf imagenew image
 5. संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांचे अधिनस्त वर्ग-1 व वरिष्ठ अधिकारी यांचेसाठी “भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे विविध लेखापरीक्षण अहवाल व विनियोजन लेखे यांचे स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने तयार करणेबाबत” या विषयावर प्रशिक्षणाचे आयोजन.pdf image
 6. pdf image
 7. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-ब (राजपत्रित) सहाय्यक लेखा अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना एत्‌दर्थ मंडळाची निम्नस्तर व उच्चस्तर हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळण्याबाबतचे आदेश दि.18.03.2020pdf imagenew image
 8. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-ब (राजपत्रित) सहाय्यक लेखा अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना एत्‌दर्थ मंडळाची उच्चस्तर मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळण्याबाबतचे आदेश दि.18.03.2020pdf imagenew image
 9. अधिदान व लेखा कार्यालयाची गट क (अस्तंगत) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची व गट ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती (provisional) ज्येष्ठता सुचीpdf imagenew image
 10. मविलेसे लेखाधिकारी ते संचालक संवर्गातील प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्यांच्या 7 वा वेतन आयोगानुसार थकबाकीचा पहिला हप्ता भनिनि खात्यात जमा करणेबाबत संबंधीत कार्यालयांची यादीpdf imagenew image
 11. परिपत्रक (मत्ता व दायित्व ), दि. 13.03.2020pdf imagenew image
 12. यशदा, पुणे PAC PARA प्रशिक्षण कालावधी दि.07/04/2020 ते 09/04/2020, दि. 15/04/2020 ते 17/04/2020 आणि 20/04/2020 ते 22/04/2020pdf imagenew image
 13. मविलेसे सहाय्यक संचालक संवर्गातील श्रीम.भा.अ.पवार यांची रजा मंजूर करणेबाबत, दि.04.03.2020pdf imagenew image
 14. मविलेसे गट - ब (राप) संवर्गातील सहाय्यक लेखा अधिकारी पदी नियुक्ती व पदस्थापनेबाबत. दि. 09.03.2020pdf imagenew image
 15. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा लेखा अधिकारी संवर्गातील अधिका-यांच्या सेवानिवृत्तीबाबत.pdf image
 16. उपलेखापाल संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची दि.01.01.2020pdf imagenew image
 17. सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करणेबाबत. श्री. एस.एस. मेश्राम, लेखाधिकारी. दि. 28.02.2020pdf imagenew image
 18. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहाय्यक संचालक संवर्गातील अधिका-यांच्या सेवानिवृत्तीबाबत. दि. 04.03.2020pdf imagenew image
 19. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा संचालक संवर्गातील अधिका-यांच्या सेवानिवृत्तीबाबत. दि. 04.03.2020pdf imagenew image
 20. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा उपसंचालक संवर्गातील अधिका-यांच्या सेवानिवृत्तीबाबत. दि. 04.03.2020pdf imagenew image
 21. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-ब (राप) संवर्गात सहाय्यक लेखा अधिकारी पदी 50% सरळसेवा कोट्यातून नियुक्ती देण्याकरिता सन 2020 ची निवड यादी तयार करणेबाबतचे परिपत्रक दि.04.03.2020.pdf imagenew image

View Transfer and Promotion Orders (2020)

 1. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, उपसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदली आदेशात अंशत: बदल. श्री. शेखर अच्युत शेटे.pdf imagenew image
 2. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, लेखा अधिकारी गट ब (राजपत्रित) यांच्या विनंती बदलीबाबतpdf imagenew image
 3. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-ब (राप) श्री. शाम तुळजाराम गाभणे, लेखा अधिकारी यांच्या प्रशासकीय बदलीमध्ये अंशत: बदल करणेबाबत.pdf imagenew image
 4. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा,गट ब (राप) संवर्गातील लेखा अधिकारी श्रीमती प्रेमा चंद्रकांत वैद्य व श्रीमती वसुंधरा मु. सोबले यांच्या विनंती बदलीबाबत सुधारीत आदेश.pdf imagenew image
 5. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहाय्यक संचालक संवर्गातील‍ अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबत - श्रीम.कल्पना बाबुराव कपिले, दि.14.02.2020pdf imagenew image
 6. विभागीय संवर्ग बदलीबाबत महाराष्र्ब वित्त व लेखा सेवा लेखा अधिकारी (गट-ब) संवर्ग, दि.17.02.2020pdf imagenew image
 7. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा संवर्गातील लेखा अधिकारी यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी शासनस्तरावरून कार्यमुक्त करणेबाबत. दि. 15.02.2020pdf imagenew image
 8. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहाय्यक संचालक संवर्गातील अधिका-यांच्या विनंती बदली बाबत. दि. 14.02.2020pdf imagenew image
 9. मविलेसे गट-ब राप सलेअ विनंती बदली - शासन आदेश, दि.10.02.2020.pdf imagenew image
 10. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहाय्यक संचालक संवर्गातील अधिका-यांच्या प्रशासकीय बदली आदेशामध्ये अंशत: बदल करणेबाबत. श्रीम. कां. ब. तावडे, सहा. संचालक. दि. 11.02.2020pdf imagenew image
 11. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा उपसंचालक संवर्गातील अधिका-यांच्या प्रशासकीय बदली आदेशामध्ये अंशत: बदल करणेबाबत. श्रीम.वि. सु. पवार. दि. 11.02.2020pdf imagenew image
 12. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा उपसंचालक संवर्गातील अधिका-यांच्या बदलीबाबत. श्री. ज. श्री. मानमोठे, उपसंचालक. दि. 11.02.2020pdf imagenew image
 13. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा,गट ब (राप) संवर्गातील लेखा अधिकारी श्रीमती प्रेमा चंद्रकांत वैद्य व श्रीमती वसुंधरा मु. सोबले यांच्या विनंती बदलीबाबत.pdf imagenew image
 14. श्रीमती स्नेहल शैलेंद्र पाटील, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, सहाय्यक संचालक संवर्ग यांच्या अंतर्गत हिशोब तपासणीस, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे येथील प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ देणेबाबत. दि. 12.02.2020pdf imagenew image
 15. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहाय्यक संचालक संवर्गातील अधिका-यांच्या विनंती बदली बाबत. श्रीमती कलावती ल. मिसाळ, सहा. संचालक. दि. 11.02.2020pdf imagenew image
 16. मविलेसे गट ब (राप) सहाय्यक लेखा अधिकारी यांच्या विभाग संवर्ग बदलीबाबतचे आदेश दि. 10.02.2020pdf imagenew image
 17. महाराष्र् वित्त व लेखा सेवा (गट-ब) राजपत्रित संवर्गातील श्रीमती गीता राजन गुर्जर, लेखा अधिकारी यांच्या विनंती बदली आदेशात अंशत: बदल.pdf imagenew image
 18. मविवलेसे गट ब (राप) संवर्गात सहाय्यक लेखा अधिकारी यांच्या प्रशासकीय बदलीबाबतचे आदेश (श्री.इंगळे). दि. 30.01.2020pdf imagenew image
 19. विभागीय संवर्ग बदलीबाबत महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा लेखा अधिकारी (गट - ब) , श्री. दिपरत्नाकर हरिश्चंद्र सावंतpdf imagenew image
 20. विभागीय संवर्ग बदलीबाबत महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा लेखा अधिकारी (गट - ब) , श्रीमती गीता राजन गुर्जरpdf imagenew image
 21. श्री. विद्यासागर हिरमुखे (निलंबीत) (उपसंचालक) संवर्ग तत्कालीन महाव्यवस्थापक, महानंद दुग्धशाळा यांना निलंबनातून मुक्त करून शासन सेवत पुन:स्थापित करण्याबाबत. दि. 17.01.2020pdf imagenew image
 22. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, लेखा अधिकारी गट-ब (राजपत्रित) यांच्या विनंती बदलीबाबत. दि. 17.01.2020, श्रीमती कोरे व श्री. काळपांडेpdf imagenew image
 23. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील लेखा अधिकारी गट-ब (राप) संवर्गातील श्री. अविनाश श्रीधर जाधव यांच्या विनंती बदलीबाबतpdf imagenew image
 24. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, लेखा अधिकारी गट-ब राजपत्रित संवर्गातील श्रीमती प्रमिला प्रभाकर गिरी, लेखा अधिकारी यांच्या विनंती बदलीबाबतpdf imagenew image
 25. श्रीमती अर्चना प्र. गावंड, सहाय्यक लेखा अधिकारी यांचे एकतर्फी कार्यमुक्त आदेश दि.14.01.2020.pdf imagenew image
 26. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, लेखा अधिकारी संवर्गातील श्री.अभय दिनकरराव देशमुख, लेखा अधिकारी यांना पदस्थापना देणेबाबतpdf imagenew image
 27. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-ब (राप) सहाय्यक लेखा अधिकारी संवर्गात सरळसेवा नियुक्ती व पदस्थापना रद्द करण्याबाबतचे आदेश दि.07.01.2020.pdf imagenew image
 28. श्री. गोपीनाथ गो. कांबळे, सहाय्यक लेखा अधिकारी यांचे कार्यमुक्त आदेश दि.07.01.2020.pdf imagenew image

Functions of Mahakosh:

The Mahakosh Portal provides links to various Applications developed by Finance Department, Government of Maharashtra under Integrated Financial Management System (IFMS). These applications include :-
 • Budget Estimation, Allocation & Monitoring System (BEAMS)
 • Government Receipt Accounting System (GRAS)
 • Employees' Payroll Package (Sevaarth)
 • Defined Contribution Pension Scheme (DCPS)
 • Old Pension Scheme (Nivruttivetanwahini)
 • Pay Verification Unit - Service Book Status (Vetanika)
 • MIS for Expenditure & Receipts (Koshwahini)
 • Management System for Treasury Net (Arthwahini)

About Mahakosh: 

The Director of Accounts & Treasuries is the Head of the Department and head quarter of the Directorate is at Mumbai. The Directorate has 06 Regional Offices, one each at Pune, Nashik, Aurangabad, Nagpur, Amravati & Konkan Bhavan and Navi Mumbai.
Note: For Citizen's Charter, Right to Information, Contact Details, Employees' Corner, and MIS of Directorate of Accounts & Treasuries etc., please visit https://mahakosh.maharashtra.gov.in.

No comments:

Post a Comment